WÜRFE

DATUM WURF ZUCHTHÜNDIN
Wurfplanung 2017  D Ly-Leesha
06.05.2017  C Zini v. Sertel
01.02.2015  B Zini v. Sertel
03.05.2014  A Zini v. Sertel

LEGENDE:

Neuster Wurf